ระบบที่ให้บริการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต
ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ให้บริการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ระบบที่ให้บริการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านอินเตอร์เน็ต
๑) ลงทะเบียน
สำหรับผู้ใช้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนและที่ยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ
๒) ลงชื่อเข้าใช้งาน
สำหรับผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว