ข้อตกลงการใช้บริการ
ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลส่วนตัว
ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ข้อตกลงการใช้บริการ
ระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
ยินดีต้อนรับ การใช้บริการ “ร้องทุกข์/ร้องเรียน ” โดยท่านได้ตกลงและยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ ดังนี้
๑. ผู้ที่จะใช้บริการ “ร้องทุกข์/ร้องเรียน ” จะต้องบันทึกข้อมูลที่เป็นความจริง โดยข้อมูลจะต้องมีความครบถ้วนและสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการร้องทุกข์/ร้องเรียน
๒. การสมัครสมาชิกในระบบ ยังไม่ถือว่าเป็น “ร้องทุกข์/ร้องเรียน” จนกว่าจะได้ รหัส“ร้องทุกข์/ร้องเรียน ”
๓. ในกรณียื่น “ร้องทุกข์/ร้องเรียน ”เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูล “ร้องทุกข์/ร้องเรียน” ของท่าน และดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการ “ร้องทุกข์/ร้องเรียน ” และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป
๔. ท่านจะต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ“ร้องทุกข์/ร้องเรียน”
๕. ท่านสามารถติดตามสถานะ“ร้องทุกข์/ร้องเรียน” ได้